سلام دوستای گلم.حدود یک ماهه که پرشن بلاگ مشکل پیدا کرده و من نمیتونم عکس های امیرعلی جونم رو بذارمناراحت نمیدونم کی این مشکل برطرف شهسوالسوال امیدوارم هرچه زودتر درست شه تا من بتونم ادامه عکس ها و خاطرات خوب نفسم رو  اینجا ثبت کنم.