اینم عکس های پلنگان و بیدبخون که 13 فروردین با مامان جون مامانی و دایی رفتیم.خوشکل ما کلی خوشحال بود و بازی کرد اینجا موشی میخواد مراحل پرتاب سنگ رو به روایت تصویر واستون توضیح بدهنیشخند

ابتدا میشینیم و سنگ رو بر میداریم...

سپس می ایستیم و هدف را ارزیابی میکنیم

در ادامه نشانه گیری و پرتاب....

خوشحالی و خنده از ته دل پس از پرتاب و برخورد سنگ به هدفنیشخندخنده

امیر علی و بابا جون

کمک به بابایی برا درست کردن جوجه کباب واسه ناهار

نمایی از سفره ناهار...دست مامان جون مامانی هم درد نکنه واسه غذاهای خوشمزهقلب

عکس های بعد از نهار.....

مامانی شما دقیقا داری کجا رو نگاه میکنی آیا؟؟؟نیشخند

اینم یه لبخند تقدیم به همه شماها که به وبم سر میزنید و نظر میذاریدچشمک