اون روز خوشکلمو مامان جون بابایی بردش حمام. توی حمام کلی آب بازی کرده بود ماشیناش رو هم باهاش آورده بودقلب قربونت برم که کلی ذوق کردی....اینم عکسای بعد حمامت

اتاق موشی

روی تختش..

استفاده از سشوار به عنوان تفنگنیشخند