این جا اتاق فسقلی ماست اینم اسباب بازی هاشه که البته نصفشم خونه مامان جونه و همیشه موشی مامان بهانه اسباب بازی میگیره بیرون که میریمنگران

موشی مامان در حال تماشای تلوزیون از روی اوپن