عکسای 28 صفر نذری خونه مامان جون مامانی البته با کمی تاخیرنگران این جا هم طبقه پایین خونه مامان جونه که میخواستیم غذاها رو ظرف کنیم

قربونش برم خوشکل مامان کلی کمک داد وقتی غذاها رو دید گفت مامان زیادههههه فکر میکرد همه رو باید خودش بخورهنیشخند

وقتی میره خونه مامان بزرگ تا آقا جون از بانک نیاد و نبینتش راضی نمیشه بریم خونه وقتی هم که آقا جون میاد و میخواد ناهار بخوره حتما باید بشینه روی زمین و امیرعلی بشینه تو کنارش به این صورت

عاشق بازی با موبایلی تا خاله رو مبیبنی گوشیش رو ازش میگیری