موشی مامان روز عاشورا سرما خورده بود حالش خوب نبود نذاشت درست لباس تنش کنیم و عکس بگیریم این دو تا رو هم به زور گرفتیم ازشناراحتناراحت

اینجا حالش یه کم بهتر شد با مامان جون(مامان بابایی) و عمه جونا داشتیم میرفتیم عزاداری...

اینجا هم نذری گرفته بود کلی خوشحال بود به هیچ کس هم نمیداد