دیشب داشتم عکس های موشی رو نگاه میکردم این دو تا رو دیدم دلم نیومد نذارم تو وبلاگ آخه خیلی خوشمزه شده...خجالت