امیرعلی دیشب برای اولین بار همراه بابابزرگش با اتوبوس به شیراز رفت...!!!مثل اینکه بهش خیلی خوش گذشته و خیلی هم ذوق زده.من که باهاش حرف میزدم همش میگفت اوبوس اوبوس...!!