میخواستم از همینجا از پدر بزرگ و مادربزرگ و عمه مینا تشکر کنم.توی این مسافرت به موشی خیلی گذشت.انشا اله که بتونیم زحماتشونو جبران کنیم.