دیشب موشی مامان برگشت خونه.خیلی دلم براش تنگ شده بود.وقتی بغلش کردم  انگار دنیا رو بهم داده بودن.وقتی رسید خواب بود ولی منو که دید بیدار شد .یه ساعتی باهم بازی کردیم بعدش هم خواب رفت.