هفته پیش رفتیم شیراز دیدن مامان جون و باباجون بابایی و عمه مینا

توی این عکس هم میرفت روی مبل کولر رو روشن خاموش میکرد میخندید

اینم از شکلات خوردنش