بعد از سفر شمال این دومین باری بود که خوشکل مامان تو قشم دریا رو میدید و کلی بهش خوش گذشت

 اولین باری که ناناز من کباب خورد اینجوری...........