دیروز با بابایی رفتیم واسه امیرعلی عینک آفتابی بخریم بیشتر عینک ها رو امتحان کرد.تو آینه که خودشو میدید کلی هیجانی میشد و ذوق میکرد.آخر کار هم هیچ کدوم رو انتخاب نکرد واسش بخریمنگران