جیگر ما عاشق رنگ قرمزه.شلوار و کفش و چرخش رو خودش انتخاب کرده